Uppdaterad 2023-10-02

Programvaruhistorik för Bobrik Firmware (programvaran i enheten)


Firmware 0.0 (påbörjad 081021)

 • Intern testversion

Firmware 0.1

 • Första release

Firmware 0.2 (090910)

 • Korrigerade beräkningsformler för avstånd/vinkel intersektion av linje segment och cirklar

Firmware 0.3 (091021)

 • Framing Error kunde uppstå vid uppstart och kunde få enheten att starta i testläge

Firmware 0.4 (091027)

 • Sleep funktionen som släcker displayen efter en tid fungerade inte korrekt, fixat

Firmware 0.5: (100225)

 • Upp och Ned pip kan nu stängas av och på
 • Inställd ljudvolym hög/låg sparas nu i eeprom så att den kommer ihåg vald inställning
 • Max hastighet kan nu konfigureras, perfekt om man kör tung lastbil eller husvagn/släp.
 • En funktion som räknar ut fordonets kommande position grundat på dess hastighet och aktuell kompassriktning. Denna gör att omslag i displayen mellan olika hastigheter sker lite snabbare, men kan också orsaka att enheten helt missar hastighetsgränsen eller visar fel hastighet. Aktivera eller stäng av den via Bobrik Loader programmet.
 • Färgschema sätts nu via en tabell så att man kan individuellt kan ställa färggränser vid alla hastighetsgränser.
 • Färgschema sport, har röd gräns på 20km/t vid hastighetsgräns 50 och nedåt. Och 30km/t röd gräns på högre hastighet.
 • Spänningskontroll, displayen visar "Lo" då spänningen plötsligt sjunker eller ett glapp upptäcks. Samtidigt förhindras all kommunikation till externa minnen för att minska risken att informationen i minnena skadas.
 • Förbättrade funktioner i Testläget så att information om hastighetspunkterna kan visas här.
 • OFF lägets punkt, byter färg enligt färgschemat
 • Altitud över 1km visades felaktigt, fixat
 • Kontroll av GPS modulens nmea data, display visar "GPS" vid fel
 • Anpassningar för fler GPS moduler och 5 och 10Hz uppdateringfrekvens
 • HDOP i testläget visas med 2 decimaler.
 • Förbättrad autodetekterings rutin av gps modulens baudrate
 • Testläget kontrollerar koordinaterna, ett "tick-ljud" hörs så snart ett fel har upptäcks i någon utav databaserna
 • Ny rutin för beräkning av närmaste och nästnärmaste väg från isa punkterna
 • Flashminnets sectorprotection är aktiverat, för att förhindra felaktiga skrivningar vid tex plötsliga strömavbrott.
 • Kameravarning, med dynamisk varningsintervall på varningsljudet för hög hastighet

Firmware 0.6 (100325)

 • Möjlighet att välja vad som skall visas på displayen när man närmar sig en fartkamera
 • Möjlighet att ändra tiden innan den varnar för fartkameror
 • Möjlighet att ställa in tillåten överhastighet innan varningsljud för för hög hastighet kommer
 • Möjlighet att stänga av ljud för fartkamera och för hög hastighet
 • Möjlighet att få ljud vid fix/fixförlust samt tid signal på hel och halvtimma.
 • Nu kan man välj vilka visningslägen som skall kunna visas på displayen
 • Man kan få displayen att växelvis visa hastighetsgräns i rött när man kör för fort
 • Man kan få displayen att i 5 sekunder visa ny hastighetsgräns i gult
 • Utökade kontroll och säkerhetsrutiner så att inte konfigurationsminnets innehåll kan skadas tex om spänningen plötsligt faller
 • Checksumma beräkning på konfigurationsminnet och automatisk återställning av eventuellt felaktigt minne
 • Korrekt initiering av en pekare som i tidigare versioner kunde skada konfigurationsminnet.

Firmware 0.7 alpha 2 (100331)

 • Ljudsignalen när du närmar dig en fartkamera är ändrad så att den låter likadant som till ActiveGPS
 • Möjlighet att få ihållande varningssignal när du kör för fort vid en fartkamera
 • Möjlighet att få varningsljud för att sänka farten, vid gul display var 8 sekund, röd display var 3 sekund.
 • Fler visningslägen när du närmar dig en fartkamera.
 • Om man håller inne knappen vid uppstart så startar Bobrik i testläge, men nytt är att så länge du inte släpper knappen visas aktuell spänning från USB porten. Siffrorna är röda om det är för låg spänning, gult om det är gränsfall och grönt om det är ok.

Firmware 0.7 alpha 3 (100415)

 •  Hastigheten avrundas till heltal innan displayfärgen bestäms, tidigare kunde den visa tex 70 i två olika färger beroende på den exakta hastigheten
 •  Återkommande ljudsignal vid olika hastighet kan nu ställas individuellt på gul och röd display
 •  Sätter gränsen för minsta tillåtna matningsspänning till 3.5 Volt via USB

Firmware 0.7 alpha 4 (100420)

 •  Displayen skall inte gå över och bli gul när man har valt displaymode isa vid byte av hastighet
 •  Möjlighet att få decimala hastigheter även på Speed diff
 •  Days=4 implementerat för söndag och helgdag. Detta används inte i NVDB just nu, men man vet aldrig
 •  Korrekt hantering av alternativ hastighet som sträcker sig över midnatt.
 •  Stöd för att räkna ut och visa medelhastigheten mellan fartkamerorna
 •  ISA funktionen stängs automatiskt på/av beroende på om man är i Sverige eller ej
 •  När ISA inte känner till aktuell hastighet visas streck i displayen på ISA och diff läget
  dessutom är displayens färg alltid gul.

Firmware 0.7 alpha 5 (100517)

 •  När enheten kopplas till dator, välj alltid visningsläge "OFF" till att börja med
 • Möjlighet att byta baudrate på gps modulen genom att endast byta baudrate på VCP
 • Sätt baudrate till 300 för att avsluta datatrafiken mot gps modulen
 • Långt knapptryck i testläge växlar inte längre ljudvolym
 • När kommunikationen är aktiv med Bobrik släcks allt på displayen utom punkten
 • Felaktig beräkning av checksiffra, bara halva minnet kontrollerades
 • Möjlighet att tysta ljud vid fartkamera/hastighetsgräns, tryck bara in knappen och enheten är tyst tills nästa fartkamera/ny hastighetsgräns
 • Kraftig omarbetning av koden för att kunna lägga in Körjournal
 • Körjournal inlagd
 • Fel snitthastighet visades i displayen mellan fartkameror med snitthastighetsmätning
 • Varningsljudet mellan snitthastighetskameror fungerade inte, fixat
 • Fixad uppstart, visar inte felmeddelanden i onödan tex vid omprogrammering
 • Displayen visar "Lo" efter omstart på grund av låg spänning
 • Displayen visar "to" vid omstart på grund av Watchdog timeout, skall "aldrig" hända.

Firmware 0.7 beta 1 (100527)

 • Medelvärdesbildning från AD omvandlaren och visa med 2 decimaler när möjligt.
 • I Testläget skall aldrig displayen släckas.
 • Fixat uppstartproblem med blankat eeprom
 • Kontroll av delay tider

Firmware 0.7 beta 2 (100614)

 • Möjlighet att välja olika ljud
 • Inställnings möjligheter i körjournalen
 • Då två vägar i en punkt har exakt samma vinkel skillnad från färdriktning, låste sig Bobrik, fixat
 •  Stöd för hantering av flera hastighetspunkter samtidigt för att hantera komplexa korsningar korrekt.

Firmware 0.7 beta 3 (100705)

 • Boost funktion för grön display. Höjer ljusstyrkan med ca 17% vid tvåsiffrig display genom att koppla bort tidsintervallen för den tredje siffran
 • Pipljud fungerade inte alltid vid start av Bobrik i testläget, fixat
 • Korrigering av display uppdateringarna för att undvika att olika tal bläddrar fram speciellt i testläget.
 • Möjlighet att styra hur nmea gps-data sänds till usb-porten

Firmware 0.7 (100811)

 • Fix i sleep läge så att ej displyen slocknar om man nyss tryckt på knappen
 • Fix i sleep läge så att displymode ej byts om man trycker på knappen för att väcka enheten

Firmware 0.8 alpha 1 (101110)

 • Ställbar färg på hastighetsgränsen när man har programmerat Bobrik till att växelvis visa aktuell hastighetsgräns då man kör för fort.
 • Möjlighet att lagra hastighets statistik där en procentsats visar hur stor del av körsträckan har gjorts över tillåten hastighetsgräns.
 • Stöd för hastighetsgränser som gäller mellan olika datum (dag, månad & år). I dag stöds endast ändrad hastighet mellan olika tider och mellan olika veckodagar. Stöd även för där hastigheten ändras vid flera tillfällen samma dag, exempelvis sänkt sänkt hastighet mellan 7-10 samt 15-18
 • Räknar antalet hårda inbromsningar/retardationer (större än 0.3g)
 • Nya förbättrade USB-rutiner
 • Information om aktuell hastighetsgräns/position/trippmätare säkerhetskopieras vid flera tillfällen utifall att strömmen bryts till Bobrik innan hastighetsmätaren går till noll eller satellitlåsning förloras.

Firmware 0.8 alpha 2 (101124)

 • Stöd för att lagra egna kamerapositioner
 • Fix för retardations detekteringen som tidigare var överkänslig

Firmware 0.8 alpha 3 (101210)

 • Nya USB-rutiner (version 2.8)
 • Ny version av C-kompilator (3.37)
 • Förhoppningsvis är rutinen som mäter intervallen av $GPVTG kommandot från GPS-modulen nu fixad.

Firmware 0.8 alpha 5

 • Efter byte till Microchips nyaste USB rutiner så uppkom en del problem med kommunikationen på ett fåtal datorer. Har nu därför gått tillbaka till den tidigare versionen av USB rutinerna som verkar fungera utan problem.
 • Motoravstängnings detektering, när batterispänningen plötsligt sjunker med mer än 0.5 Volt, antas att fordonets motor just stängts av (generatorn slutar ladda batteriet) om detta görs vid ett tillfälle då enhetens körjournal och mätarställning ej blivit sparade så försöker firmware att snabbt som ögat säkerhetskopiera denna informationen till eeprom.

Firmware 0.8 alpha 6

 • Interruptdrivna USB-rutiner
 • Beräkningsfel för uträkning av aktuell veckodag, förhoppningsvis åtgärdat nu.

Firmware 0.8 alpha 7

 • Möjlighet att kunna stänga av loggerljudet som kommer varje gång en ny loggpunkt sparas.
 • En bugg som kunde få Bobrik att visa fel hastighet på platser där flera hastighetsändringspunkter ligger om lott av varandra bör nu forhoppningsvis vara åtgärdad.
 • Firmware tillät inte lika små värden på växlingstiderna då Bobrik var inställd på att växelvis visa hastighetsgräns vid fortkörning som man kunde ställa in i BobrikLoader. Resultatet blev då att Bobrik nollställde hela konfigurationen. Fixat
 • Beräkningsfel vid jämförelse av olika klockslag vid platser där hastigheten ändras under dygnet

Firmware 0.8 beta

 • Tagit bort ljudet vid >0.3g inbromsning.
 • Raderingsrutin för flashminnet som själv räknar ut snabbast möjliga raderingssekvens
 • Minska strömförbrukning i viloläge.
 • Första knapptryck --> Visa aktuellt visningsläge, följande knapp tryck --> nästa visningsläge
 • Skickar "Factory-reset" till GPS-modulen om den inte sänder data.
 • Kontrollen om enheten är i Sverige görs bara vid god satellitlåsning
 • "c" visas i displayen om GPS-modulen gör kallstart när enheten startar

Firmware 0.8 beta 2

 • Kan räkna ut lutningen på vägen och visa detta växelvis i visningsläge altitud
 • Lutningen på vägen kan användas för att kompensera hastigheten som annars visar för lite

Firmware 0.8 beta 3

 •  Förbättrade rutiner för uträkning av körsträcka, de gamla kunde få spatt och ge en alldeles för lång körsträcka

Firmware 0.8 beta 4

 •  Fix för beräkning av resans startpunkt i körjournalen
 •  Fix för tidberäkning när klockan står still i GPS modul
 •  Diverse saker var beroende av GPS modulens uppdateringsfrekvens, nu har vi minskat detta beroende.

Firmware 0.8

 • Lutningsvisningen i altitudläget visade lutning även då lutningen låg under 5%

Firmware 0.9 alpha 0

 • Stöd för Norsk ISA fil.
 • Texten "Add" visades inte i displayen när man sparar en egen position, fixat
 • Tagit bort funktionen som visar "c" för kallstart i displayen, eftersom den ändå inte fungerar på nya MediaTek GPS moduler.
 • Nya USB rutiner 2.9A
 • Ny version av C-kompilator 3.40
 • De nya USB rutinerna skäl inte lika mycket processorkraft, nu hinner processorn med att ta emot nmea data i 57600bps samtidigt som den programmerar flashminnet.

Firmware 0.9 alpha 1

 • Kan nu ställas in så att användaren själv kan välja restyp, tidigare har restyp alltid valts i efterhand via körjournal programmet. Nu kan man om man önskar välja restyp vid början av resan. Aktiverar man funktionen i BobrikLoader fungerar den på följande sätt: När en resa påbörjas så tänds "t" (tjänst) eller "p" (privat) upp i displayen och detta måste bekräftas med ett knapp tryck, annars återgår inte displayen. Ytterligare knapp tryck växlar mellan tjänst och privat. Den inställning som sedan blir kvar efter 10 sekunder är den restypen som sedan sparas i körjournalen.
 • Inställning av minsta loggningsavstånd från startpunkt. Detta är en valbar triggernivå, ställ den på exempelvis 500 meter, så krävs det att resan går minst 500 meter bort (fågelvägen) från startpunkten innan loggingen aktiveras. Detta för att förhindra så kallade falskloggningar som kan förekomma om bilen står parkerad med ström på till Bobrik på en plats med svag GPS mottagning tex carport eller garage. Om då resan överstiger 500 meter fågelvägen så att loggningen aktiveras så tar enheten automatiskt med körsträckan hela vägen från startpunkten.
 • Stöd för 64Mbit minneskretsar, vilket ger mer plats åt all data. Nu kan tex både Sverige och Norge laddas in på samma gång.

Firmware 0.9 alpha 2

 • Uppdaterat felmedelande i displayen istället för "Err" visas nu även "Exx" där xx är en hexadecimal kod för felet.
 • Stöd för det nya mönsterkortet där WriteProtect och FlashReset är inkopplade.

Firmware 0.9 alpha 3

 •  Fix för knapptryck loggningar som kunde bli felaktiga om man ändå parkerade på samma plats (strömmen bryts eller stillastånde 10 minuter)
 • Stänger av USB modulen efter 10 sekunder, om ingen USB uppkoppling erhålls. Detta för att dels minska strömförbrukningen, och i förhoppning om att detta är orsaken till att enheten startar om med meddelandet "to" (timeout) eftersom oväntad USB data tidigare kunde låsa exekveringen av processorn.

Firmware 0.9 alpha 4

 • Alla buggar källande knapploggningen blev aldrig korrekt införda i firmware, fixat.

Firmware 0.9 alpha 5

 • En bugg där värdet för antalet satelliter kunde börja skena är fixat.
 •  Möjlighet att välja triggerspänning från bilens batteri innan loggning tillåts.

Firmware 0.9 alpha 6

 • Inställning för minsta antalet sekunder med kontinuerlig rörelse för att aktivera loggern är nu justerbar istället för ett tidigare fast värde på 30 sekunder.

Firmware 0.9 alpha 7

 • Åtgärdat en ganska elak bugg som vid inladdning av ny databas från datorn förstör databasen om GPS mottagaren får satellitlåsning medan programmeringen görs.
 • Nya USB Rutiner (2.9D)
 • Ny version av C-kompilatorn 3.41

Firmware 0.9 alpha 8

 • Stöd för betalstationer
 • Skickar reset signal till GPS modulen om den har slutat sända data.

 Firmware 0.9 alpha 9

 • Ändrat gränsvärdena i testläget för ISA koordinater så att inte testläget
  klagar på Norska koordinater
 • Optimerat minnesläsningen som behandlas ISA punkter
 • Förbättrad avkänning för betalstationer

Firmware 1.0

 • Nytt versionsnummer för att enklare hålla isär olika versioner av firmware.

Firmware 1.1a0 121101

 •  Rutinen som letar efter plötsliga spänningfall och säkerhetskopierar data, fungerade inte riktigt. Fixat.
 •  Mer avancerad spänningsövervakning som kan slå ifrån olika strömförbrukare såsom display och gps, vid låg inspänning
  och sedan koppla in dem igen om spänningen stiger, allt för att rädda grundfunktionerna vid plötsliga spänningsdippar
 • Fel i USB Descriptor, rättat.
 • USB Framework 2.9H

Firmware 1.1a1 121121

 •  Optimerat interruptrutinerna
 • USB rutinerna arbetar enligt USB polling istället för interrupt.
 •  Tillåter 1V spänningsfall/dipp istället för 0.5 innan Display/GPS slås av. 

 Firmware 1.1a2 121123

 •  Stänger av NMEA efter utförd firmware uppdatering om den var på.
 •  Registrerar alpha/beta/release samt "build" i eeprom2
 •  omstruktureringar och förändringar i ISA-funktionen, för att få lite "lättare" kod (mindre processorkrävande)
 •  Blink funktion som kan blinka med siffrorna när man är nära en fartkamera
 •  Möjlighet att aktivera påminnelseljud för att välja restyp i körjournalen
 •  Om föraren ej bekräftat restyp inom 90 sekunder så kan man välja att låta körjournal programmet välja restyp i efterhand.
 • Möjlighet att per hastighetsgräns bestämma om man vill ha ljudsignal för fortkörning.

 Firmware 1.1a3 130212

 •  Minskat USB anropen vid skrivning av flash
 •  Minskat strömförbrukningen ned till ca 3,7mA vid 12V i viloläge (inträder efter ca 15 minuter) vilket betyder att ett 70Ah bilbatteri räcker i mer än 2 år.
 • Stänger tillfälligt av displayen vid plötsligt spänningsfall överstigande 1,5 volt.

 Firmware 1.1a4 130327

 •  Dubblat buffern för inkommande data från GPS modulen. (från 128 till 256)
 •  korrekt inkommande NMEA data flyttas också vidare till nästa buffer för att frigöra minne
 • Om ingen data kommer från GPS modulen så provade firmware att byta hastighet mellan 9600 och 38400, nu provas även 57600
 • Justerat spänningsnivåerna då GPS modul och display stängs av pga för låg spänning.
 • Möjlighet att ej tillåta GPS avstängning när bilen är parkerad längre än 15 minuter.
 • Automatisk återställning av körjournalpekaren om eepromet skulle bli korrupt.

Firmware 1.1b0 130709

 • Stöd för GNSS mottagare som fungerar både på GPS och Glonass systemet
 •  MPLAB 8.91
 •  C18 3.46
 • USB Framework 2.9I

Firmware 1.1b1 130802

 • Ändrat så att triggerspännings nivån för att loggningen skall starta även påverkar frågan om restyp.
 • Även om enheten är iställd på att föraren måste välja restyp så väljs nu inställd restyp efter 90 sekunder om föraren inte gör något. Bättre att logga med fel restyp än att inte logga alls.
 • Displayen släcks inte om något viktigt visas på den.

Firmware 1.1 131003

 • Beta versionen har nu släppts utan att några fel har hittats.

Firnware 1.2a0

 • Stöd för upp till 16 flashminnesområden.
 • Stöd för index av ISA databasen
 • Sätter ej SPI_Busy vid sleep läge, vilket förhindrade att data sparades till eeprom

Firmware 1.2.a1 140103

 •  Ändrat på hur logiken släcker displayen vid upptäckta spänningsfall
 • Förändringar för att förhindra falskloggningar och felaktiga startpunkter.

Firmware 1.2a2

 • Fixat dubbelloggningar som kunde orsakas av tidigare 1.2 versioner

Firmware 1.2a3 140109

 • Ljudet vid ändrad ISA hastighetsgräns kunde "klippas", fixat.

Firmware 1.2a4 140116

 •  Firmware kunde skicka ett obsolete kommando till GPS modulen, fixat.
 • Justerat timeout tiderna för GPS moduler som sänder satellitposition information var 5 sekund ($GPGSV)
 • Justerat diverse displayuppdateringar.

Firmware 1.2b0 140118

 •  Är hastigheten 255 är det samma som okänd hastighetsgräns, då visas tre streck i ISA läget och färgkoden är gul.

Firmware 1.2b1 140131

 •  Togglar "Log"/"Ful" när körjournalens minne överstiger 90% i samband med att data lagras till körjournalen
 •  Visar utnyttjat minne i körjournalen i 1 sekund efter displayen visat "Log"
 •  Släcker inte displayen vid underspänning om hastigheten är över 20km/t.

Firmware 1.2 140218

 • Release

Firmware 1.3a0 140530

 • Fix för variabel hastighet
 • Inställning för att tillåta ljusreglering även vid 5 volts drift

Firmware 1.3a1 140627

 • Support för AT45DB641 minnen som ersätter AT45DB642
 • Ännu mer fix för variabel hastighet
 • Ny inställning: Du kan få en ljudsignal när displayen byter färg. Antningen vid byte från grönt till gult, och/eller byte till rött

Firmware 1.3a2 140902

 • Fel på ISA index hantering, fixat.

Firmware 1.3 141003

 • Release

Firmware 1.4a0 141017

 • En icke korrekt fungerande GPS modul kan få firmware att låsa sig vid uppstart, fixat.
 • Ett ljud spelas var 10 sekund om GPS modulen inte sänder ut nödvändig data för normal drift.

Firmware 1.4a1 141019

 • Möjlighet att göra manuell reset på GPS modulen enligt följande: Starta enhet i testläge Se fråga 5, efter enheten har startat i testläge, håll på nytt knappen intryckt i ca 2 sekunder, ett nytt ljud hörs och GPS modulen skall nu mottagit ett kommando för fabriksåterställning. OBS inga andra inställningar nollställs, inte heller databas eller körjournal.

Firmware 1.4a2 141022

 • fabriksreset skickas med föregående resetpuls skickas automatiskt om GPS modulen stannar plötsligt. Detta verkar åtgärda problemet med GPS mottagaren som några kunder upptäckt.

Firmware 1.4a3 141104

 • Ny rutin som beräknar fordonets kurvtagning och scannar ytan framför bilen på ett smartare sätt för att hitta kameror efter kurvor utan att därmed riskera falsklarm när man kör på andra vägar i närheten av kameror.

Firmware 1.4a4 150113

 • Stöd för att identifiera om Finsk ISA databas finns inladdad

Firmware 1.4a5 150122

 • Avancerat stöd för betalstationer i tunnlar som tex Norralänken i Stockholm, där man beroende på var man kör in eller ut från tunneln skall betala eller inte.

Firmware 1.4b0 150223

 • Det kunde bli flera loggningar på samma betalstation i Firmware 1.4a5, fixat.
 • Versionsnumret syntes inte alltid i displayen vid uppstart, fixat.
 • I Testläget började inte alltid displaytest sekvensen från början, fixat.

Firmware 1.4b1 150303

 • Bättre kalibrerad spänningsmätning, vilket i sin tur leder till att inte displayen släcks av misstag eller visar "Lo" felaktigt.

Firmware 1.4b2 150402

 • Vid noll satelliters mottagning så var det inget rött streck utan ett orange, fixat.
 • Ljudsignal i testläge när man får/förlorar god satellit kontakt, när enheten hoppar ur/i idlemode
 • Fix för TimerAdd som stannade när GPS modulen slogs av i viloläge som därmed ledde till att medelhastigheten inte kunde räknas ut tex vid parkering på färja.

Firmware 1.4b3 150511

 • Scanningsfunktionen som genomsöker flashminnet efter närliggande hastighetspunkter kunde ibland komma ur synk, extra programkod för att säkerställa att så inte kan ske är inlagd.

Firmware 1.4 150608

 • Release

Firmware 1.5a0 150817

 • Fartkameravarningen kunde i vissa fall missa en fartkamera där flera kameror sitter tätt monterade på en vägsträcka
 • Finland har på grund av dess stora databas plockats ut och ligger nu i en separat databas.

Firmware 1.5a1 150911

 • Stänger av scanningen av ISA/Fartkameror/Betalstationer så snart displayen slocknar. Detta för att den inte felaktigt skall hitta någon ny info medan fordonet står parkerat i ett garage med svag satellitmottagning som skall lura GPS'en att fordonet är ute och kör
 • Om fordonet står parkerat och spänningen sjunker under 12.5V eller 25V (24V system) så ignoreras data från GPS modulen eftersom fordonets motor inte är igång. Detta för att undvika falska ändringar av hastighetsgränsen när fordonet står parkerat

Firmware 1.5a2 161019

 • Det kommer en extra ljudsignal varje gång displayen togglar mellan "Log" och "Full" som den gör i 10 sekunder om körjournalminnet är mer än 90% fullt

Firmware 1.5a3 170103

 • Vid komplicerade platser med parallella vägar med olika hastighet kunde Bobrik i vissa fall börja flippra mellan olika hastigheter innan den säkert kunde bestämma sig för vilken hastighet som gäller. Denna programkod är nu uppdaterad för att undvika att sådant händer.
 • Justering för den nya GNSS modulen som skickar ett kortare "välkomstmeddelande" än de äldre GNSS/GPS modulerna, detta fick till följd av att Bobrik som vid uppstart använde den inkommande datan från GNSS mottagaren för att avgöra vilken baudrate som datan sänds med kunde göra en timeout eftersom inte tillräckligt med data kom in för att avgöra baudrate. Timeouten fick processorn att göra reset, och därmed också GNSS mottagaren, vilket gjorde att Bobrik kunde fastna helt vid uppstart eftersom den försökte om och om igen utan att komma vidare.

Firmware 1.5a4 170116

 • Förlängt sträckan från 10km till 15km innan snittmätningen mellan fartkamerorna automatiskt stänger av om man inte passerar kameran som mäter din snitthastighet. Detta för att avståndet mellan kamerorna på rv 15 i Norge är ca 12 km och Bobrik stängde av mätningen i förtid.

Firmware 1.5a5 170118

 • Lagt in en option i körjournalen som kan tända den tredje punkten på displayen som en indikation på att loggning pågår.

Firmware 1.5a6 170225

 • Förändrad rutin som skall detektera en möjlig slutpunkt på en resa, tidigare så lagrades en möjlig slutpunkt så snart fordonet stannade eller satellitkontakten förlorades. Nu lagras även en möjlig slutpunkt redan då fordonet bromsar in eller då satellitkontakten kraftig försämras. Detta för att säkerställa att det finns en aktuell slutpunkt på resan även om man bryter strömmen till Bobrik innan GPS mottagaren har upptäckt att bilen står still eller när den är på väg att förlora satellitkontakten när man tex kör in i ett parkeringsgarage.
 • Möjlighet att visa hastigheten som minuter/kilometer. Som forskning har visat är lättare att förstå för hjärnan.

Firmware 1.5a7 170227

 • minuter/kilometer visades inte korrekt, fixat.

Firmware 1.5a8 170505

 • Förbättrad rutin för att återställa adresspekaren till körjournalen om eeprom-minnet har blivit korrupt, tex vid strömförlust i samband med skrivning.

Firmware 1.5a9 170524

 • Bobrik kunde pipa till ett par gånger om den fick satellitlåsning direkt vid uppstart. Detta är förhoppningsvis borta nu.

Firmware 1.5b0 170604

 • Funktionen som "klistrar" hastighetsmätaren mot noll vid låga hastigheter var av misstag avtängd, fixat.

Firmware 1.5b1 170607

 • Ytterligare justeringar på den automatiska baudrate detektorn som skall känna av överföringshastigheten på data från GPS/GNSS modulen. Detta för att garantera att under inga förhållanden så skall Bobrik låsa sig i uppstarten på grund av att baudrate detektorn inte kan avgöra baudrate.

Firmware 1.5 170613

 • Release

Firmware 1.6 170620

 • Fortsatta problem med den automatiska baudrate detektorn för GPS/GNSS som beroende på vad GPS/GNSS behagade sända ut kunde orsaka att Bobrik låste sig och startar om. Tyvärr vet vi inte exakt vad som händer eftersom felet försvinner så snart Bobrik legat frånkopplad en tid, tex medan den postas till oss.

Firmware 1.7a0 170712

 •  Ytterligare fix för autodetektering av baudrate, nu med snävare timeout för att undvika eventuell watchdog timeout om inte GPS/GNSS modulen svarar med data tillräckligt snabbt.

Firmware 1.7a1 170811

 • Skickar ingen reset signal till GPS mottagaren vid omstart av processorn för att undvika att Bobrik hamnar i moment 22 vid uppstart om inte GPS mottagaren startar direkt.
 • Ytterligare kontroll vid autodetektering baudrate så att detta endast sker mellan 2400 och 115200bps.

Firmware 1.7a2 171025

 • DTR-signalen kan styra reset-pinnen på GPS/GNSS modulen när GPS läget är aktivt
 • När reset är aktivt på GPS modulen så visas en grön punkt på displayen
 • Stöd för $GNGGA och $GNVTG meddelanden från GNSS mottagare

Firmware 1.7 171101

 • Release av 1.7a2

Firmware 1.8a0 171113

 • Fix som hanterar så att inte Bobrik tappar bort typ av versions release och sub version om innehållet i eepromet skulle vara skadat eller ogiltigt.
 • Ny funktion för att hindra falsklarm för fartkameror

Firmware 1.8a1 171225

 • Fix för att en gröna punkten lyste i viloläge

Firmware 1.8a2 180303

 • Möjlighet att deaktivera enheten efter ett bestämt datum finns nu inlagt. Detta kan användas av AD-Teknik när kunder som skall betala mot faktura i efterhand inte gör det, så stängs enheten av efter ett antal dagar även om den inte kopplas till datorn. Likaså kan detta minska stöldbegärligheten vid posthanteringen av enheterna eftersom man kan leverera dem inaktiverade, och därefter kan dom aktiveras först när dom kommit fram till rätt mottagare.
 • Selftest på flashminnet som testar minnesarean för fartkameror och betalstationer. Detta test utförs automatiskt vid uppstart.
 • Selftest på flashminnet som testar ISA-datan, detta test startas genom att hålla inne knappen vid uppstart, och därefter släppa den innan displayen hunnit räkna till 3. Testet räknar vidare till 100 då testet är slutfört utan fel och normalt testläge startas.

Firmware 1.8a3 180304

 • Ändrat på selftest funktionen
 • Om matningsspänningen är oroväckande låg så besvaras alla kommandon från datorn med Nack istället för Ack

Firmware 1.8a4 180304

 • Bugg fixad i selftest funktionen

Firmware 1.8a5 180305

 • Testfunktionen förbättrad och gör ett noggrannare test
 • En fix för om ISA databasen var felaktig så kunde information i RAM-minnet skadas som i sin tur kunde orsaka omstart eller felaktig funktion.

Firmware 1.8a6 180307

 • Nytt kommando som kan beräkna checksumma på ett minnesområde i flashminnet, kan användas för att verifiera skrivning/läsning av flash-minnet.

Firmware 1.8b0 180426

 •  Bobrik kunde registrera fel startpunkt på resan om bilen har stått parkerad på en färja och förlyttat sig en längre sträcka med strömmen inkopplad till Bobrik. Fixat.

Firnware 1.8b1 180524

 • FlashSpeedData skadas när den räknas fram, fixat.
 • Förbättring när det gäller att sätta tidsstämpel vid resans startpunkt då fordonet stått still en längre tid med spänning tillkopplat
 • Displayfärgen är alltid orange på siffrorna om enheten är kopplad till dator eller aktivt USB uttag för att tydliggöra bättre att ISA-funktion/Fartkameravarning/Betalstation scanning är avstängd.
 • Lite snabbare uppstart, så snart spänningen överstinger 6 volt så stängs all USB logik av och scanningen av flashminnet aktiveras. Tidigare var det alltid en fördröjning på 10 sekunder.

Firmware 1.8b2 180615

 • En bugg som orsakade att man ej kunde provspela ljuden genom BobrikLoader är fixat.

Firmware 1.8b3 190205

 • Registrerar bästa HDOP (signalkvalité) från GPS/GNSS, rörelse vid nästa uppstart godtas inte förrän HDOP är häften så bra som bästa HDOP, för att undvika falska rörelser vid parkering i tex garage/carport
 • Förändrad logik för att hitta slutpunkt/sluttid vid stillastående, använder trigger-spänningsnivån för att avgöra om fordonet parkerats, ligger spänningen under denna antas fordonet parkerat.
 • Förändrad detektering av betalstationer.

Firmware 1.8b4 190207

 • Förbättrad stabilitet vid logging med konstant spänning.

Firmware 1.8b5 190319

 • Säkerhetsfix för GPS rollover.

Firmware 1.8b6 190407

 • GPS rollover, fungerade inte som det var tänkt, och är nödvändig på merparten av alla äldre Bobrik med GPS modul. Alla Bobrik med GNSS modul skall dock fungera ändå.

Firmware 1.8b7 190425

 • Fix för att vissa äldre GPS mottagare inte sätter "valid" flaggan korrekt i NMEA meddelandena, och säger att datumet är rätt trots att den skickar ut 1980 som datum.
 • Ändrat så att den godtar HDOP under 2.0 som sämta satellitlåsnings kvalité även om tidigare uppmätningar varit under 1.0

Firmware 1.8b8 190428

 • Stöd för att räkna med antalet Galileo satelliter i summan under visningsläge "Sat"
 • En bugg i rutinen som skulle räkna ut hur många dagar en viss månad har (med hänsyn till skottår) returnerade alltid noll dagar. vilket orsakade diverse problem: Om GPS mottagaren leverar fel datum så kunde inte detta räknas upp med 7168 dagar som tänkt. Påsk och Kristihimmelfärds dagen räknades inte ut korrekt, ljusstyrkan på displayen blev för svag.

Firmware 1.8 190503

 • Gjort pricken som indikerar loggning i displayen till standard inställning
 • Release av beta 1.8b8

Firmware 1.9a0 190513

 • Visningsläge "TST" som visar ett hexadecimalt tal med olika statusflaggor för felsökning

Firmware 1.9a1 190514

 • Åtgärdat en potentiell bugg där körsträckan kanske inte börjar på noll efter längre stillastående i körjournalen
 • Mer dynamisk justering för "GoodFix"-flaggan som bestämmer om satellitlåsningen är god eller ej.
 • Visningsläge "dop" som visar kvalitén på satellitlåsningen (HDOP)-värdet... skall vara så lågt som möjligt
 • Visningsläge "Log" som visar den interna trippmätaren för körjournalen.

Firmware 1.9a2 190515

 • Justerat gränsvärden för GPS mottagarens "HDOP" efter test

Firmware 1.9a3 190515

 • Gjort om rutinerna för "GoodFix"-flaggan

Firmware 1.9a4 190521

 • Undviker dubbellagring av körjournaldata om bilen står i garage där man emellanåt får god satellitmottagning
 • Fixat så att det blir rätt post-typ i körjournalen för tex parkering i garage

Firmware 1.9b0 190524

 • Tagit bort de extra visningslägena som användes vid debug.

Firmware 1.9 190530

 • Release av beta

Firmware 2.0a0 190621

 • Förbättrad hantering vid öppen färja (där man ej tappar satellikontakt), bilbärgning, biltåg och Körjournalen är kopplad till konstant spänning. Startpunkten blev där färjan startade och inte där den slutade, men körsträckan blev rätt. OBS! Detta kräver att man justerar triggerspänningen så att inte körjournalen startar på ren förflyttning utan att generatorn också laddar batteriet. Annars finns det inget sätt att avgöra om bilen förflyttas på något annat sätt, tex färja, bärgning eller biltåg.
 • Körjournalen kunde ibland missa att placera slutpunkten rätt om man kör in i garage och sedan bryter strömmen utan den kunde hamna vid sista stoppet man gjort innan garaget, fixat.
 • Hastigheten visas även då körjournalen/logiken i den tycker att bilen inte förflyttas, tidigare "frös" hastigheten till 0.
 • Logiken för loggpunkt i displayen som visar att loggning är aktiv för körjournalen har ändrats så att den slocknar så snart man står still och tänds när logiken uppfattar att bilen flyttas. Loggpunkten syns även nu om satellitkontakten förloras tillfälligt, tex i en tunnel.

Firmware 2.0a1 190711

 • Mindre justering för hur logiken uppfattar att fordonet står still.

Firmware 2.0a2 191124

 • Även flaggan TriggerVolt krävs och inte bara IdleMode==0, om GPS mottagaren är avstängd för att tillåta uppstart.
 • Ändrad logik för att hantera köbildning i längre tunnlar så att inte körjournalen tror att fordonet är parkerat

Firmware 2.0a3 200415

 • Ändrat hur displayen visar antal satelliter, den visar nu satellites in use, om detta talet är större än satellites with signal

Firmware 2.0a4 200425

 • Problem med att ta sig ur viloläge där GPS modulen är avstängd, fixat.

Firmware 2.0a5 200601

 • Något mildare krav på satellitlåsningen innan loggning tillåts
 • Logpunkten, dvs pricken man kan akrivera som indikerar loggning i displayens högra kant, lyser nu endast då loggning är aktiverad, vid rörelse och att satellitlåsningen är tillräckligt god så att körjournalen kan beräkna körsträckan

Firmware 2.0a6 200805

 • Tidsstämpeln i körjournalen för startpunkten blev fel om man kopplade in enheten med konstant spänning utan att köra iväg. Tidpunkten blev då tiden då GPS mottagaren mottog första godkända tidsmeddelandet, och inte tidpunkten då bilen körde iväg.

Firmware 2.0a7 210603

 • På bilar med elektroniskt reglerad laddgenerator för bilbatteriet kan man inte alltid förlita sig på att generatorn går i gång och laddar batteriet så snart man startar bilen/motorn. Detta användes av Bobrik för att kunna sätta GPS i viloläge och starta upp automatiskt. Funktionen fungerar inte om Bobrik är ansluten till konstant spänning (OBD). Lösningen är nu om inställningen för att inte stänga av GPS är aktiverad så kommer Bobrik förlita sig enbart på GPS mottagaren för att starta upp istället för att mäta spänningen från batteriet i bilen.

Firmware 2.0a8 210621

 • Ändrat funktionen som beräknar körriktning mot kameran, då den kunde falsklarma för kameror om man gjorde en sväng nära en kamera.

Firmware 2.0a9 210805

 • Varmstart bör nu visas med ett "h" (hot) i testläget, och som tidigare "c" för kallstart (cold)
 • Vissa mottagare rapporterar "dead reckoning mode" när dom tappar satellitkontakt en tid, detta hanterades inte korrekt.

Firmware 2.0b0 211229

 • Långt knapptryck i visningsläge "ISA" togglar max-hastighetsinställningen mellan avstängd och 80km/t
 • Varningsljud från körjournalen och displayen visar "GPS" om satellitlåsning ej kunnat ske inom 60 sekunder efter att bilen startats

Firmware 2.0b1 220111

 • Tiden innan varningsljud för GPS kommer vid uppstart/höjd batterispänning har ändrats till 3 minuter.

Firmware 2.0b2 230710

 • Körjournal: Ändrat logiken för var startpunkten hamnar om man kör iväg utan satellitlåsning, nu kommer den oftare använda föregående resans slutpunkt då det är möjligt.
 • Optimeringar i programkoden för att spara utrymme och skapa effektivare/snabbare kod
 • Kameravarning: Ändrade beräkningar av körsträcka vid fartkameror med snitthastighet

Firmware 2.0 230716

 • Release av 2.0 beta 2

Firmware 2.0 release 1 230808

 • På modeller utan kameravarning gick det inte att byta visningsläge med knappen, fixat
 • Körjournal, långt tryck med hastighet under 25km/t skapar en loggpunkt, tidigare var man tvungen att stå helt still för att inte annars spara en kameraposition

Firmware 2.1a0 230904

 • Förbättrad logik för att ta sig in och ut från viloläge, som förhoppningsvis skall fungera bättre på bilar där man inte kan använda spänningsförändringen som sker då generatorn i bilen startar laddning av batteriet. Detta kräver dock att man under fliken "Generellt" i BobrikLoaders Inställningar ej stänger av GPS/GNSS modul i viloläge.
 • Problem med att spara egna positioner i firmware 2.0 release, skall nu förhoppningsvis vara löst.

Firmware 2.1a1 231002

 • Förbättrad logik till körjournalen som försöker använda föregående resans slutpunkt som ny startpunkt i fler fall än tidigare
 • Stöd för BeiDou, det Kinesiska navigeringssatelliterna som L86 GNSS modulen stödjer med senaste firmware
 • Generösare HDOP inställningar, gör snabbare återstart efter förlust av satellitlåsning, tex efter tunnlar
 • Displayen kunde släcka sig efter 1 minut efter uppstart, nu är detta förlängt till 6 minuter


Kända fel
 • Displayen visar "c" och piper till vid uppstart när den nya MediaTek GPS modulen används. Orsaken är att den signalerar att den startar i kallstartsläge även om den inte gör det. Fixat i FW 0.9
 • Vid 10Hz uppdaterings frekvens hinner inte firmware ta hand om inkommande data från GPS modulen om USB-bussen är aktiv, tex vid programmering av flash. Fixat i FW 0.9
 • När Bobrik ej kan avgöra hastigheten på en plats direkt, tex beroende på att två vägar med olika hastighet löper parallellt så bestäms en radie från platsen där hastigheten ändrades tills platsen där vägarna delar på sig så mycket att Bobrik säkert kan säga vilken väg som man kör på. Denna radie gäller då att alla riktningar från en sådan plats. Om det då skulle finnas andra hastighetsändringar som ligger inom denna radie kan Bobrik bli osäker och börja pendla mellan olika hastighetsgränser tills man är utanför radien.
Planerade funktioner till Bobrik Firmware
 • EcoDrivingfunktion, så att du får information om en kommande hastighets sänkning längre fram och kan släppa gasen istället för att bromsa.

Har du fler tips och önskemål, skicka gärna ett mail till info@adteknik.com 

Skillnader mellan alpha, beta och release

 

Vi delar in firmware versionerna i tre kategorier

Alpha = En programversion som innehåller nya funktioner/fixar som inte har genomgått några tester eller väldigt få, du skall alltså inte bli förvånad om den inte fungerar helt som det var tänkt. Använd en alpha version om du har din apparat under noggrann uppsyn och ofta kan verifiera att den fungerar ok.

Beta = En programversion som har genom gått en del test, men kan fortfarande innehålla fel.

Release = En programversion som vi har testat både i vår lokal och i fordonet, vi har så långt det är möjligt konstaterat att den inte innehåller något fel. Och det är också Release versionen som Bobrik levereras med, och vi rekommenderar att använda den om du inte uppenbart har problem med den.

 

Copyright (c) 2009 by AD-Teknik AB